top of page

INTERN REGLEMENT

 

BEDRIJFSGEGEVENS

 

Maatschappelijke zetel:                 Saffierstaat 238 , 2600 Berchem

Postadres:                                         Ooststatiestraat 128, 2550 Kontich

Provincie:                                          Antwerpen

Arrondissement:                              Antwerpen                            

Rekeningnummer (VDK):              BE77 8938 7002 9542

BTW nummer:                                  BE0651899089

Erkenningsnummer(NRC):            5337   

Sociaal secretariaat:                        XERIUS Sociaal Verzekeringsfonds

 

Statuten verschenen in de bijlagen van het Staatsblad 16308493 op datum van 18 april 2016

 

 

Hoofdstuk I              Coöperant worden van ZuidtrAnt

 

Art. 1. Toetreding tot ZuidtrAnt gebeurt door inschrijving op één of meer aandelen van de vennootschap en door overschrijving van 100 euro per aandeel op de bankrekening van ZuidtrAnt.(Art. 7 v/d statuten)

 

Art. 2. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur is de maximum inschrijving per coöperant op aandelen beperkt tot maximum vijftig (50) aandelen (ter totale waarde van 5.000,00 Euro).(Art. 7  v/d statuten)

 

Art. 3. Inschrijving op aandelen gebeurt door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website van cvba-so ZuidtrAnt. Na de inschrijving ontvangt het kandidaat-lid per e-mail een “gestructureerde mededeling” die moet worden vermeld bij de betaling van de aandelen. De inschrijver wordt effectief lid na de overschrijving. Een overschrijving wordt beschouwd als een be­wijskrachtig document.

Coöperanten zonder internet kunnen ons steeds bellen of schrijven. Wij helpen hen graag verder.

 

Art. 4. De aankoopdatum is de datum waarop het bedrag van de aangekochte aandelen op de rekening van ZuidtrAnt staat. Na betaling en registratie ontvangt de inschrijver per e-mail een aandeelhoudersbewijs op naam met de vermelding van het aantal aandelen van deze aankoop en de aankoopdatum.

 

Art. 5. Een aandeel is een risicobelegging. De aansprakelijkheid van de coöperanten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

 

Art. 6.De Raad van Bestuur kan een minimum aantal aandelen vereisen indien de aandeelhouder elektriciteit wenst te kopen via de coöperatie of wenst deel te nemen aan een ander initiatief van de coöperatie .

 

Art. 7. Elke coöperant heeft één stem op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

 

Art. 8. Uittreden en terugstorten van aandelen

 

$1.  Het  verzoek voor uittreding of terugneming dient gericht te worden aan de cvba-so op het postadres.

 

$2.  De cvba-so kan bij een teveel aan eigen vermogen overgaan tot terugbetaling van kapitaal aan de coöperanten. Het terugstorten van kapitaal aan de coöperanten geschiedt volgens de modaliteiten die door de raad van bestuur worden bekendgemaakt aan alle coöperanten. Dit geldt in het bijzonder wanneer de inschrijvingen na een oproep het benodigde bedrag overschrijden.

 

 

 

 

Hoofdstuk II Bestuur van de vennootschap en Statutaire Algemene Vergadering

 

Art. 9. Er mag geen schijn van belangenvermenging zijn bij  bestuurders en kandidaat-bestuurders. Bij vaststelling hiervan door de andere leden van de RvB, kan door hen beslist worden dat het mandaat onmiddellijk wordt neergelegd.

Een bestuurder met een politiek mandaat moet aftreden.

Een bestuurder met een potentieel belangenconflict bij een bepaald punt, wordt niet betrokken bij de beslissing van de Raad van Bestuur op dit punt.

 

Art. 10 . Voor rechtshandelingen die ZuidtrAnt cvba-so verbindt voor een bedrag groter dan 1500 ( vijftienhonderd ) euro  , moet de Raad van Bestuur haar goedkeuring geven.

 

 

Art. 11. De jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de coöperanten heeft plaats op de derde zaterdag van mei. De vergadering hoort het jaarverslag, behandelt de jaarrekening en de bestem­ming van winst of verlies en geeft kwijting aan de raad van bestuur. Desgevallend verlengt ze het mandaat van bestuurders, aanvaardt het ontslag van bestuurders en stelt nieuwe bestuurders aan.

 

Art.12. Vennoten kunnen zich kandidaat stellen als nieuwe bestuurder, indien ze minimaal 1 jaar actief zijn in één van de bestaande werkgroepen van de coöperatie.

 

Art. 13. De intrest die de algemene vergadering op het gestorte ka­pitaal toekent, mag niet hoger zijn dan door de vennootschaps­wetgeving is toegestaan. Bvb.: Voor het boekjaar 2017 bedraagt het maximum percentage 6 % en is de verworven intrest vrijge­steld van roerende voorheffing tot een bedrag van 190 euro.

 

Art. 14. De uitnodiging tot een algemene vergadering wordt minstens 2 weken voor datum aan de coöperanten toegestuurd. Ze vermeldt de agendapunten van de vergade­ring. Coöperanten die samen op eenzelfde adres wonen ontvangen een gezamenlijke uitnodiging tenzij ze vragen om de uitnodi­ging afzonderlijk te ontvangen.

 

Art. 15. Samen met de uitnodiging tot de statutaire algemene vergadering ontvangen de coöperanten ook het jaarverslag en jaarrekening die ter behandeling en goedkeuring zullen worden voorgelegd.

 

Art. 16. Het verslag van de algemene vergadering wordt aan de coöperanten bezorgd op dezelfde wijze als de uitno­diging.

 

Art. 17. De communicatie met de vennoten gebeurt bij voorkeur digitaal.

 

Art.18. Dit huishoudelijk reglement werd door de algemene ver­gadering van de coöperanten op 18 mei 2019 goedgekeurd.

bottom of page